Використання ікт на уроках фізики icon

Використання ікт на уроках фізики

Реклама:Скачати 123.93 Kb.
НазваВикористання ікт на уроках фізики
Дата15.06.2013
Розмір123.93 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Ф_ЗИКА (сем_нар) 2010р/28.10.2010/.doc
2. /Ф_ЗИКА (сем_нар) 2010р/28.10.2010/_КТ(ф_зика).doc
3. /Ф_ЗИКА (сем_нар) 2010р/28.10.2010/_КТ.11кл. Фотоефект. 2010р..doc
4. /Ф_ЗИКА (сем_нар) 2010р/28.10.2010/Л.Р. Визначення густини. 7 кл..doc
5. /Ф_ЗИКА (сем_нар) 2010р/28.10.2010/ППЗ(ф_з.).doc
6. /Ф_ЗИКА (сем_нар) 2010р/28.10.2010/Поверхневий натяг.doc
7. /Ф_ЗИКА (сем_нар) 2010р/28.10.2010/Позакласна робота з ф_зики.doc
8. /Ф_ЗИКА (сем_нар) 2010р/28.10.2010/Сигнальн_ картки.doc
Інформації про будову Всесвіту. Але залиши­лося ще багато нерозкритих таємниць. Який вік Всесвіту?
Використання ікт на уроках фізики
Зародження квантової теорії. Фотоелектричний ефект та його закони
7 клас визначення густини твердих тіл І рідин
Використання прикладних програмних засобів на уроках фізики
Поверхневий натяг у задачах
Позакласна робота як засіб підвищення інтересу до навчання фізики
Fizika-seminar-2010r

Використання ІКТ на уроках фізики


Новітні технології стрімко увірвалися в усі сфери нашого життя. Вони стають такою ж реаль­ністю, як телефонний зв'язок чи подорожування літаком. Дані технології спрощують спілкування, стають визначальними в економіці та на виробни­цтві, культурі, науці, освіті. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, повинно не стояти осторонь но­вих інформаційних технологій, а навчитися гра­мотно застосовувати їх.

Актуальність проблеми використання мульти­медійних засобів на уроках фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки та техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення.

Мультимедійні засоби потрібно використовува­ти як комп'ютерну підтримку уроку в поєднанні з класичними методами навчання основам фізики.

Особливим аргументом використання комп'ютерної підтримки на уроці став великий ін­терес учнів до інформатики та їхнє бажання оволо­діти навичками роботи з комп'ютером.


Використання інформаційних технологій дає можливість:

• здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність (комп'ютерне моделювання);

• формувати інформаційну культуру, уміння об­робляти інформацію;

• розвивати мислення;

• готувати учнів до майбутньої професійної ді­яльності.

Важлива можливість використання інформа­ційних технологій для інтенсифікації викладання фізики:

• підвищення ефективності, якості, результативності процесу навчання;

• забезпечення спонукальних стимулів, що зу­мовлюють активізацію

пізнавальної діяльнос­ті (комп'ютерна візуалізація навчальної

інформації);

• поглиблення міжпредметних зв'язків.


Позитивні моменти використання мультиме­дійних засобів:

• яскраві образи надовго запам'ятовуються;

• відтворення фізичних процесів;

• керування відображеними на екрані моделями різних об'єктів, явищ,

процесів;

• автоматичний контроль (самоконтроль) резуль­татів навчальної

діяльності, тестування;

• створення позитивної атмосфери.


Мультимедійні засоби можна використовувати в різних ситуаціях:

• під час вивчення нового матеріалу;

• для узагальнення та систематизації знань;

• для повторення;

• для контролю засвоєного матеріалу;

• семінари, вікторини, позаурочні заходи.


Деякі шляхи використання ІКТ на уроках фі­зики:

КОМП'ЮТЕРНІ ДЕМОНСТРАЦІЇ

Основною перевагою є те, що комп'ютерні демонстрацї можуть бути органічною складовою будь-якого уроку та можуть ефективно допомогти вчителеві й учневі. Іншою важливою обставиною є те, що існують такі фізичні процеси або явища, які неможливо спостерігати візуально в лабораторних умовах, наприклад, рух супутника навколо Землі. У даному випадку комп'ютерні демонстрації мають велике значення, оскільки дозволяють «стиснути» часові й просторові рамки. Крім того, комп'ютерні демонстрації не вимагають великої кількості комп'ютерів. Достатньо одного комп'ютера та відеопроектора, щоб почати демонстрацію.


КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Ця комп'ютерна технологія навчання є могут­нім науковим напрямом, який розробляється вже десятки років. Застосування цієї комп'ютерної тех­нології в школі, особливо в спеціалізованих кла­сах, має велике майбутнє, оскільки комп'ютерне моделювання є могутнім інструментом пізнання світу. Застосовується як індивідуальна, так і гру­пова форма створення комп'ютерних моделей .

КОМП'ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ

Комп'ютерне тестування в навчальному процесі в тій або іншій формі використовується давно. У традиційній формі тестування — це трудомісткий процес. Використання комп'ютерів робить процес тестування більш технологічним. Разом з тради­ційним контролем, що оцінює кінцеві результати навчання, комп'ютер дозволяє організувати конт­роль самого процесу навчання. Такий контроль дозволяє діагностувати рівень засвоєння матеріа­лу учнями. І мета в нього інша: корекція процесу подальшого навчання. Тому діагностичний конт­роль повинен бути на кожному уроці розподілений по усіх видах навчальної діяльності. Він повинен проводитись у цікавій формі та бути безоціночним, щоб не було страху. Такого роду контроль формує в учнів механізм внутрішнього самоконтролю, моти­вацію навчання. Найбільш простою й поширеною формою діагностичного контролю є тести.

Комп'ютерний варіант тестів реалізується про­сто, немає проблем у негайному обговоренні відпо­відей. Анімація дозволяє подавати тести по части­нах у необхідному темпі.


КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ

Комп'ютер тут розглядається як засіб для розв'язання будь-яких завдань з фізики. Але, за­стосовуючи комп'ютерний практикум, не слід від­мовлятися й від традиційної форми проведення лабораторної роботи. Можливо, краще поєднувати ці форми на практичних уроках. Наприклад, по­ки одна підгрупа виконує практикум з викорис­танням віртуальної лабораторії, інша робить такий же практикум, але з використанням традиційного фізичного обладнання. Потім можна підгрупи по­міняти місцями.


СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

У основу методу створення проектів покладена ідея про спрямованість навчально-пізнавальної діяльності школярів на результат, який одержують під час вирішення тієї чи іншої проблеми.

Зовнішній результат можна побачити, осмисли­ти, застосувати в реальній практичній діяльності.

Внутрішній результат (досвід діяльності) стає безцінним надбанням учня, об`єднуючи в собі зна­ння та уміння, компетенції та цінності.

Інформаційний проект направлений на збір ін­формації про якийсь об'єкт, явище з метою його аналізу, узагальнення й представлення для широкої аудиторії. Інформаційний проект — проект, у структурі якого акцент поставлений на презентації.

Комп'ютер є універсальним засобом навчан­ня, саме тому він дозволяє педагогу не тільки фор­мувати в учнів знання, уміння й навички, але й розв'язувати набагато важливіше завдання — роз­вивати особистість учня, задовольняти його пізна­вальні інтереси.

Планування уроків фізики із застосуванням комп'ютера потрібно починати з ретельного ви­вчення можливостей програмних навчальних продуктів. Комп'ютер може бути застосований на будь-якому уроці, тому необхідно спланува­ти, що і коли застосувати для ефективнішого ре­зультату. Частіше використовують такі форми проведення уроку, як урок-лекція, урок-залік, урок-узагальнення, урок-дослідження, урок-ділова гра, інтегрований урок, урок-семінар, урок розв'язування задач у середовищі МS Ехсеl. Засто­сування комп'ютерних програм дозволяє успішно поєднувати уроки з мультимедійними засобами із звичайними уроками фізики.

Існуючі електронні навчальні видання дозво­ляють не тільки візуалізувати різні явища та про­цеси, але й залучають учнів до процесу пізнання шляхом виконання інтерактивних вправ і творчих завдань, комп'ютерного моделювання. В Україні співробітниками корпорації «Квазар-Мікро» були створені ППЗ: «Фізика-7», «Фізика-8», «Фізика-9», «Фізика-10», «Бібліотека електронних наочноcтей. Фізика 7-9». «Бібліотека електронних наочностей. Фізика 10-11», «Елек­тронний задачник. Фізика 7-9», «Віртуальна фі­зична лабораторія. Фізика 7-9» «Віртуальна фі­зична лабораторія. Фізика 10-11». Розробка ЗАТ «Транспортні системи. Фізика-11». Із поширених ППЗ російського виробництва найбільш методично спрямована «Відкрита фізика», яка містить вели­ку кількість комп'ютерних моделей. Крім того, іс­нує велика кількість різноманітних електронних енциклопедій, навчальних ігор (типу «Фізикус» виробництва «МедіаХауз»), матеріали яких мож­на використати під час проведення уроків. Підклю­чення до мережі Інтернет дозволяє використову­вати ресурси мережі. Не можна сказати, що існує достатньо програм з фізики високої якості, хотіло­ся б мати програми-модулі, з яких можна було б, як з конструктора, «збирати» свій урок для кон­кретних учнів.

Тому використання комп'ютерів учителем фі­зики не повинно обмежуватися тільки застосу­ванням готових програм, але й створенням своїх власних. З цією метою в комп'ютерах встановлено програмне забезпечення у вигляді продуктів МS Оffiсе 2003, яке складається з таких продуктів:

• Word — текстовий процесор;

• Ехсеl — табличний процесор;

• Ассеss — бази даних;

• РоwегРоіnt — електронні презентації.

Кожен з цих продуктів має свою специфіку ви­користання під час вивчення фізики.

Текстовий редактор Word дозволяє створювати різні формули (фізичні, ма­тематичні та ін.) за допомогою редакто­ра формул. Формули у фізиці мають ви­няткове значення. Якщо Ви хочете пізнати природу, оцінити її красу, то потрібно розуміти мо­ву, якою вона розмовляє. Під час використання комп'ютерів на уроках фізики необхідно вміти вво­дити формули.


Програма Міcrosoft Ехсеl дуже ефек­тивна в плані економії навчального часу (швидкість розрахунків), а також зруч­на для графічного представлення фізич­них процесів, для аналізу та порівняння отрима­них графіків. Це прекрасний засіб для автоматичного обчислення різних даних, записа­них у табличній формі.

Ехсеl на уроках фізики можна використовува­ти під час проведення й перевірки лабораторних робіт, під час розв'язування задач і створення діа­грам, які можуть бути використані в інших доку­ментах: текстах, презентаціях. Учня треба залуча­ти до розумової діяльності, дати йому можливість випробувати задоволення від творчості, відкриття, перемоги. Чим частіше вчитель надаватиме учне­ві такі можливості, тим глибше буде його інтерес до предмету. Учневі цікаво, коли вивчення фізи­ки є для нього розв'язуванням конкретної задачі. Проте важливою умовою виховання на уроці зацікавленості предметом є посильність і доступність виконання завдання для кожного школяра.

Напри­клад, можна використати Ехсеl для розв'язування такої задачі: автомобіль масою т, рушивши з міс­ця, проходить шлях S за час t. Коефіцієнт опору ру­ху дорівнює μ. Знайти: 1) швидкість у наприкінці розгону;

2) набуту кінетичну енергію Ек;

3) роботу сили тертя Атер;

4) середню корисну потужність N.

Електронні таблиці зручно використовувати для відпрацювання навичок розв'язування задач певного типу (ідентичних). За один і той же час розв'язується набагато більше завдань, ніж кла­сичним способом. Зі зміною чисельних даних, пе­рерахунок у формулах відбувається автоматично.

Електронна таблиця може бути застосова­на й для побудови будь-яких графіків під час розв'язування графічних завдань. Причому зі змі­ною якого-небудь параметра (наприклад, початко­вої швидкості) уже побудований графік вмить змі­нюється. З іншого боку, для побудови графіків під час розв'язування графічних задач у електронній таблиці Ехсеl потрібно менше часу, ніж із застосу­ванням традиційного способу.

Електронну таблицю можна використовувати для знаходження будь-якої величини по графіку, оскільки, застосовуючи збільшення масштабу або розтягуючи графік, можна визначити шукану ве­личину з меншою похибкою.


Ассеss дозволяє створювати, перегляда­ти й редагувати бази даних. Стосовно фізики можна створити базу даних видатних фізиків, навчальних відеофільмів, наявність устаткування й унаочнень у кабінеті фізики. Така інформація дозволяє вчителеві опера­тивно знаходити й використовувати потрібні дані на уроці та в позакласній роботі.


Місrosoft PowerPoint входить до складу Місrosoft Оffiсе й призначена для ство­рення й демонстрації презентацій діло­вого характеру. Але на сьогоднішній день мультимедійні презентації стали широко ви­користовуватися в навчально-виховному процесі: як на уроках, так і в позакласній роботі. Не виня­ток і уроки фізики. Презентації дозволяють:

• показати учням те нове, що може вразити їхню уяву та здивувати їх;

• ознайомити учнів з історією науки, що надає більшого авторитету предмету, викликає в учнів бажання самим зробити відкриття;

• показати життєву значущість матеріалу, що вивчається;

• демонструвати зміст навчання, завдання, під­сумки роботи на уроках;

• демонструвати результати групових проектів;

• представити результати досліджень та опиту­вання різних типів;

• презентувати наукові проекти.

Ефективно комп'ютер використовується й для контролю знань.

Для проведення комп'ютерного тестування можна користуватися як продуктами Місrosoft Оffiсе, так і іншими тестуючими оболонками, на­приклад, Теst-W або Теst-W2 видавництва «Ас­пект» (автор О. Є. Шестопалов). Переваги про­грами Теst-W2 в тому, що є можливість додати рисунок до запитання під час складання тестів, а також на вчительському комп'ютері є електронний журнал, до якого автоматично заносяться резуль­тати тестування учнів.

До створення тестів можна залучати учнів. Це буде одна із форм учнівських творчих робіт. Створюється творча група із учнів, які склада­ють запитання та варіанти відповідей, вносять їх у пам'ять комп'ютера. Потрібно провести кілька додаткових занять для того, щоб навчити пра­вильно, зрозуміло й коректно ставити запитання, навчити користуватись редактором тестів. Учні самостійно здобувають фізичні знання, покращу­ють швидкість набору символів, удосконалюють знання й навички одночасно з двох предметів: фі­зики та інформатики.
Створюючи презентації, розв'язуючи різного роду завдання в Ехсеl учні усвідомлюють важли­вість своїх знань з інформатики не тільки на далеку перспективу, а й їхнє практичне застосування під час вивчення фізики та інших шкільних предметів.

Таким чином, впровадження мультимедійних засобів навчання поряд з традиційними та інтерак­тивними методами навчання дозволяє підвищити пізнавальну активність учнів, розвивати навички співробітництва, міжособистісного спілкування, розвивати мислення школярів, оскільки контакти й обмін думками істотно стимулюють його.

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Використання ікт на уроках фізики iconОсобиста тема самоосвіти: "Формування фізичних та математичних компетенцій школярів засобами ікт"
Виступи з доповідями на тему «ікт на уроках математики, фізики І інформатики» на серпневому секційному занятті вчителів району

Використання ікт на уроках фізики iconМетодичні рекомендації щодо використання ікт на уроках історії та в позаурочний час
Адреса досвіду: Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 Миколаївської міської ради Миколаївської області

Використання ікт на уроках фізики iconКомпетентнісний підхід щодо використання ікт на уроках математики Владика Руслана Дмитрівна Вчитель Тяпчанського нвк
Мета знання– не запам’ятовування великого фактичного матеріалу в найменших деталях, а здатність легко і швидко орієнтуватися в цій...

Використання ікт на уроках фізики iconВчитель фізики
Створення індивідуальної траєкторії розумового розвитку учнів на уроках фізики засобами індивідуалізації та диференціації

Використання ікт на уроках фізики iconСписок вчителів фізики зош №12 м. Ужгорода станом на 2006-2007
Між предметні зв’язки на уроках фізики в процесі лекційно-семінарської системи навчання

Використання ікт на уроках фізики iconСписок педагогічних працівників, які братимуть участь у роботі творчої групи вихователів-методистів днз з проблеми «Використання ікт в професійній діяльності вихователя-методиста» у 2012-2013 н р., керівник Терещенко І. А.*
Днз з проблеми «Використання ікт в професійній діяльності вихователя-методиста» у 2012-2013 н р., керівник Терещенко І. А.*

Використання ікт на уроках фізики iconПрограма науково-дослідної та експериментальної роботи за темою: «Науково-методичні основи використання ікт у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень 1 комп’ютер» з використанням шкільних нетбуків» на 2009-2011н р.
Загальна мета: створення необхідних соціальних, психологічних, педагогічних умов для опанування учнями сучасних інформаційно-комунікаційних...

Використання ікт на уроках фізики iconПри обговоренні відкритого уроку, який проводив вчитель фізики Остап’євської зош І-ІІІ ступенів Сімон Г. В
Чайка С. П. поділився досвідом по створенню учнівських проектів, вчитель Матяшівської зош І-ІІ ступенів Колодний О. М. наголосив...

Використання ікт на уроках фізики iconЗвіт дослідно-експериментальної роботи з теми: «Науково-методичні основи використання ікт у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків» на базі Кременчуцького ліцею №11
...

Використання ікт на уроках фізики iconВикористання мультимедійних технологій на уроках української мови та літератури
Функціональні компетенції: естетична, культурологічна, мовна, комунікативна реалізуються через вміння оперувати набутими знаннями,...

Використання ікт на уроках фізики iconШукшина Ірина Володимирівна
Учитель працює над проблемою «Розвиток критичного мислення учнів на уроках фізики»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te2.zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи