Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля icon

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля

Реклама:Скачати 378.8 Kb.
НазваЕлектричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля
Дата17.06.2013
Розмір378.8 Kb.
ТипУрок
джерело

11-й КЛАС.

Рівень стандарту: (70 год, 2 год на тиждень, 1 год – резервний час)


Підручник:


ЕЛЕКТРОДИНАМІКА


Розділ 1. Електричне поле та струм. (11 год)


Урок 1/1 Дата _________


Тема: Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля.

тип уроку: Урок вивчення нового навчального матеріалу

Мета уроку: Актуалізувати знання учнів про електричний заряд, закон Кулона, межі його застосування, одиницю вимірювання електричного заряду. Розкрити матеріалістичний характер електричного поля. Ввести силову та енергетичну характеристики електричного поля, встановити зв'язок між ними

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Актуалізація знань учнів

Електризація тіл, електричний заряд, характер взаємодії зарядів, силові лінії електричного поля, графічне зображення електростатичної взаємодії зарядів.

II. Пояснення нового матеріалу

1. Електричне поле. Закон Кулона. Одиниця вимірювання заряду.

2. Напруженість електричного поля. Одиниця вимірювання напруженості.

3. Потенціал електричного поля. Напруга. Одиниця вимірювання напруги.

4. Зв'язок між напругою і напруженістю.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язування задач на визначення сили взаємодії точкових зарядів у вакуумі та напруженості електричного поля точкового заряду


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Урок 2/2 Дата _________


Тема уроку Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми.

тип уроку ^ Комбінований урок

Мета уроку Сформувати в учнів уявлення про особливості поширення електричного поля в провідниках та діелектриках. Сформувати поняття «вільні заряди», «явище електростатичної індукції». З'ясувати" зміст процесу, що відбувається в діелектрику при внесенні його в електричне поле. Обґрунтувати вплив електричного поля на живі організми

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань за контрольними запитаннями

1. Що таке електричне поле?

2. Назвіть основні властивості електричного поля.

3. Сформулюйте закон Кулона та запишіть його математично.

4. Який фізичний зміст коефіцієнта пропорційності у формулі закону Кулона і чому він дорівнює?

5. Що приймають за одиницю заряду в системі СІ?

6. Що називають напруженістю електричного поля?

7. Чому дорівнює напруженість електричного поля точкового заряду?

8. Дайте визначення різниці потенціалів і її одиниці.

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Розподіл заряду на поверхні провідника.

 2. Електростатична індукція.

 3. Екрануюча дія провідників.

 4. Діелектрики. Поляризація діелектриків.

 5. Діелектрична проникність діелектриків.

 6. Вплив електричного поля на живі організми.

III. Закріплення вивченого матеріалу

1. У чому полягає явище електростатичної індукції?

2. На якому принципі ґрунтується електростатичний захист?

3. Чим обумовлена різна дія електричного поля на діелектрики і провідники?

4. Що називають поляризацією діелектриків?

5. Який фізичний зміст діелектричної проникності?


Урок 3/3 Дата _________


Тема: Електро­ємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Енергія електричного поля.

тип уроку:^ Комбінований уро

Мета уроку: Сформувати в учнів поняття «електро­ємність», «одиниці електроємності». Ввести поняття «конденсатор», розглянути типи конденсаторів та навести приклади практичних застосувань конденсаторів. Сформувати уміння розв'язувати задачі на застосування ємності конденсатора. Вивести формулу для визначення енергії електричного поля

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань за контрольними запитаннями

 1. Як ізолюють радіоприймачі автомобіля від дії сторонніх електричних полів?

 2. Над блискавковідводом проходить від'ємне заряджена хмара. Поясніть за допомогою електронних уявлень, чому на кінці блискавковідводу виникає заряд? Який його знак?

3.Чим пояснюється відсутність електричного поля всередині провідника, якщо заряди на поверхні провідника зрівноважені?

4. У чому причина послаблення електричного поля в діелект­рику?

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Поняття електроємності.

 2. Одиниці електроємності.

 3. Конденсатори.

 4. Різні типи конденсаторів та їх використання.

 5. Енергія зарядженого конденсатора.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язування задач на застосування формул для визначення ємності конденсатора, енергії зарядженого конденсатора


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Урок 4/4 Дата _________


Тема: Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму.

тип уроку: ^ Комбінований урок

Мета уроку: Актуалізувати знання учнів про електричний струм, спад напруги, опір споживачів, їх одиниці, електричне коло. Акцентувати увагу на фізичних характеристиках елементів електричного кола

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Розв'язування задач на визначення ємності конденсатора та енергії зарядженого конденсатора.

II. Актуалізація знань учнів про електричне коло, електричний струм, спад напруги, опір споживачів, їх одиниці.

III. Пояснення нового матеріалу

1. Елементи електричного кола та їх функції.

2.Вимірювання сили струму та напруги амперметром і вольт­метром.

3.Закон Ома для ділянки кола.

 1. Реостат як споживач електричного струму.

 2. Включення реостата в електричне коло як споживача та як дільника напруги.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язування задач на використання закону Ома, законів паралельного та послідовного з'єднань споживачів


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Урок 5/5 Дата _________


Тема: Електрору­шійна сила. Закон Ома для повного кола.

тип уроку: ^ Комбінований урок

Мета уроку: Сформувати в учнів поняття «сторонні сили», «електрорушійна сила». Встановити взаємозв'язок сили струму, ЕРС і повного опору в замкненому колі

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань за контрольними запитаннями

 1. Назвати основні елементи електричного кола.

 2. Назвати електричні характеристики замкненого електричного кола та їх одиниці.

 3. Який взаємозв'язок між електричними характеристиками на будь-якій ділянці електричного кола?

 4. Будова реостата. Як і з якою метою включають реостат в електричне коло?

 5. Як включають в електричне коло електровимірювальні прилади для вимірювання сили струму і спаду напруги?

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Принцип дії джерела електричного струму.

 2. Робота сторонніх і кулонівських сил.

 3. Закон Ома для повного кола.

 4. Наслідки закону Ома для повного кола.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язування розрахункових задач на використання закону Ома для повного кола


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Урок 6/6 Дата _________


Тема: Лабораторна робота № 1 «Визначення ЕРС і внутріш­нього опору джерела струму».

тип уроку: ^ Урок удосконалення знань та формування експеримен­тальних умінь.

Мета уроку: Забезпечити засвоєння учнями закону Ома для замкненого кола, а також понять «ЕРС», «опір зовнішнього кола», «внутрішній опір джерела струму». Навчити учнів дослідним шляхом знаходити ЕРС і внутрішній опір джерела струму.

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Підготовка учнів до проведення лабораторної роботи

 1. Обговорення теоретичних питань визначення ЕРС та внутрішнього опору.

 2. Обговорення питань обчислення похибки вимірюваних фізичних величин.

 3. Акцентування уваги на дотриманні правил техніки безпеки в процесі вимірювань.

II. Проведення лабораторної роботи.

III. Обговорення результатів виконання лабораторної роботи


________________________________________________________________


________________________________________________________________


________________________________________________________________


Урок 7/7 Дата _________


Тема: Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями.

тип уроку: ^ Комбінований урок

Мета уроку: Актуалізувати і погли­бити знання учнів про визначення роботи і потужності електричного струму, акцентувати увагу учнів на допустимих нормах безпеки життєдіяльності людини під час роботи з електричними пристроями

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Актуалізація знань учнів про роботу та потужність електричного струму

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Робота постійного струму.

 2. Потужність струму.

 3. Закон Джоуля—Ленца.

 4. Допустимі норми безпеки життєдіяльності людини під час роботи з електричними пристроями.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язування задач на визначення роботи та потужності електричного струму


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Урок 8/8 Дата _________


Тема: Електричний струм у річних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання.

тип уроку: Урок-семінар

Мета уроку: Актуалізувати знання учнів про характер провідності електричного поля в різних середовищах (металах, рідинах, газах), носії електричного заряду, механізм електропровідності металів, рідин, газів, прояви електричних явищ у природі

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Актуалізувати знання учнів про носії електричного струму.

II. Пояснення нового матеріалу

Орієнтовний перелік питань, які висвітлюють учні у реферативних повідомленнях:

 1. Електричний струм у металах.

 2. Механізм провідності металів.

 3. Залежність провідності металів від температури. Явище надпровідності.

 4. Використання металевих провідників у електротехніці.

 5. Електричний струм у рідинах.

 6. Використання електричного струму в рідинах (гальваностегія, гальванопластика, отримання рафінованих металів тощо).

 7. Несамостійний і самостійний розряди в газах.

 8. Види самостійних розрядів і їх використання.

III. Підбиття підсумків уроку


________________________________________________________________


________________________________________________________________


________________________________________________________________


_________________________________________________________________


Урок 9/9 Дата _________


Тема: Електропровід­ність напів­провідників. Власна й домішкова провідності напівпровід­ників. Напівпровід­никовий діод.

тип уроку: ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу

Мета уроку: Актуалізувати знання учнів про власну провідність напівпровідників та поглибити знання про їх домішкову провідність. Визначити особливі властивості р-п—переходу. Навчити розрізняти види електропровідності напівпровідників, описувати механізм електропровідності напівпровідникі; характеризувати напівпровідниковий діод, порівнювати вольт-амперні характеристики резистора й напівпро­відникового діода

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Актуалізація знань учнів про напівпровідники та власну провідність напівпровідників, залежність власної провідності напівпровідників від температури.

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Механізм домішкової провідності напівпровідників (донорні та акцепторні домішки).

 2. Електричні властивості р-п—переходу.

 3. Напівпровідниковий діод — його будова.

 4. Пряма і зворотна провідність напівпровідників.

Вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Запитання про власну і домішкову провідність напівпровідників, будову напівпровідникового діода та його властивості


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Урок 10/10 Дата _________


Тема: Застосування напівпровідникових приладів. ^ Лабораторна робота № 2 «Дослідження електричного кола з напів­провідниковим діодом».

тип уроку: Комбінований урок

Мета уроку: Встановити особливості використання р-п переходу в електротехніці.

Дослідити вентильну властивість напівпровідникового діода

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань за контрольними запитаннями

 1. Що таке напівпровідники n-типу?

 2. Що таке напівпровідники р-типу?

 3. Що відбувається в контактному шарі напівпровідників р-п—типу?

 4. Яку будову має напівпровідниковий діод? Пояснити його властивості.

 5. Порівняти вольт-амперні характеристики напівпровідникового діода і резистора.

II. Проведення лабораторної роботи

III. Підбиття підсумків

Орієнтовний перелік питань, які учні висвітлюють у реферативних повідомленнях:

 1. Випрямлення змінного струму.

 2. Стабілізація напруги_________________________________________________________________


_________________________________________________________________


_________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Урок 11/11 Дата _________


Тема: Контрольна робота з теми «Електричне поле та струм».

тип уроку ^ Урок контролю й оцінювання знань учнів

Мета уроку Оцінити знання учнів з теми «Електричне поле та струм»

Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


^ Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Підготовка класу до проведення контрольної роботи

II. Проведення контрольної роботи

III. Підбиття підсумків


_________________________________________________________________


_________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Розділ 2. Електромагнітне поле. (10 год)


Урок 12/1 Дата _________


Тема: Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.

тип уроку: ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу

Мета уроку: Актуалізувати знання учнів про властивість рухомих зарядів створювати магнітне поле. Поглибити знання учнів про взаємодію провідників зі струмом.

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Аналіз результатів контрольної роботи

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Досліди Ерстеда.

 2. Взаємодія провідників зі струмом.

 3. Магнітне поле.

 4. Напрям дії магнітного поля.

III. Укріплення вивченого матеріалу

 1. Які взаємодії називають магнітними?

 2. У чому суть дослідів Ерстеда?

 3. У чому суть взаємодії провідників зі струмом?

 4. Як визначається напрям дії магнітного поля?

5. Що таке силові лінії магнітного поля?


_________________________________________________________________


_________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Урок 13/2 Дата _________


Тема: Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

тип уроку: ^ Комбінований урок

Мета уроку: Сформувати и поняття про індукцію магнітного поля, вектор магнітної індукції, лінії магнітної індукції, магнітний потік

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань, контрольні запитання.

 1. Чому магнітне поли струму називають вихровим?

 2. Які властивості маг магнітне поле струму?

 3. Як визначити напрямок дії магнітного поля? (Розв'язування якісних задач.)

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Вектор магнітної індукції — силова характеристика магнітного поля.

 2. Одиниця магнітної індукції.

 3. Потік магнітної індукції.

 4. Одиниця вимірювання магнітного потоку.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язування розрахункових задач на визначення індукції магнітного поля і магнітного потоку


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Урок 14/3 Дата _________


Тема: Дія магнітного поля на провід­ник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.

тип уроку: ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу

Мета уроку: Актуалізувати знання учнів про дію магнітного поля на провідник зі струмом, силу Ампера, правило лівої руки.
Ввести математичний взаємозв'язок між фізич­ними величинами, що характеризують силу Ампера.

Сформувати в учнів правильні наукові уявлення про силу, що діє на одиничний заряд, який рухається в магнітному полі. Навчити учнів викори­стовувати формули сили Ампера та Лоренца під час розв'язування задач.

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань за контрольними запитаннями

 1. Що характеризує вектор магнітної індукції?

 2. Як визначають напрям вектора магнітної індукції?

 3. Що таке момент сил?

 4. Назвіть одиниці індукції магнітного поля.

 5. Яку фізичну величину називають магнітним потоком?

 6. Назвіть одиницю магнітного потоку, розкрийте її фізичну суть.

II. Актуалізація опорних знань про дію магнітного поля на провідник зі струмом.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу

 1. Сила Ампера.

 2. Напрям сили Ампера.

 3. Сила, яка діє на рухому заряджену частинку в магнітному полі.

 4. Напрям сили Лоренца,

 5. Робота сили Лоренца.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язування якісних і розрахункових задач на визначення сил Ампера, Лоренца та напрямків їх дії


_________________________________________________________________


_________________________________________________________________


Урок 15/4 Дата _________


Тема: Магнітні властивості речовини, Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.

тип уроку: ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу

Мета уроку: Ввести поняття про магнітну проникність середовища, температуру Кюрі, про практичне значення феромагнітних тіл, Пояснити роль гіпотези Ампера в науковому пізнанні. Обговорити питання впливу магнітного поля на живі організми

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань за контрольними запитаннями

1. Від чого залежить сила, що діє на прямолінійний провідник зі струмом у зовнішньому магнітному полі?

2. Чому магнітне поле не діє на провідник без струму? Адже вільні електрони в провіднику перебувають у постійному тепловому русі.

3. Як має рухатись електрон в магнітному полі, щоб на нього не діяла сила Лоренца?

4. Як рухається заряджена частинка в однорідному магнітному полі, якщо її початкова швидкість перпендикулярна до ліній магнітної індукції?

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Гіпотеза Ампера.

 2. Магнітна проникність речовини.

 3. Парамагнетики і діамагнетики.

 4. Феромагнетики.

 5. Температура Кюрі.

 6. Застосування феромагнетиків.

Орієнтовний перелік питань, які учні висвітлюють у реферативних повідомленнях:

1.Використання постійних магнітів. 2. Ферити. 3.Порошкові магніти.

4. Магнітні підсилювачі. 5. Магнітний звукозапис.

6. Магнітна дефектоскопія. 7. Магнітні сепаратори.

III. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Чому полум'я виштовхується з магнітного поля?

 2. Власний магнітний момент атома деякої речовини дорівнює нулю. До якого класу магнетиків належить ця речовина?

 3. Яка величина характеризує магнітні властивості середовища?Урок 16/5 Дата _________


Тема: Електро­магнітна індукція. ^ Лабораторна робота № З «Дослідження явища електро­магнітної індукції».

тип уроку: Урок вивчення нового навчального матеріалу

Мета уроку Актуалізувати знання учнів проявите електромагнітної індукції. Надати учням можливість дослідним шляхом спостерігати явище електромагнітної індукції та встановити правило визначення напрямку індукційного струму

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Актуалізація знань учнів про явище електромагнітної індукції.

II. Проведення демонстрації явища електромагнітної індукції і умов виникнення індукційного струму та визначення напрямку індукційного струму (правило Ленца).

 1. Виконання лабораторної роботи № 3.

Підбиття підсумків виконання лабораторного дослідження


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Урок 17/6 Дата _________


Тема: Закон електро­магнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

тип уроку: ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу

Мета уроку: Сформувати в учнів знання про індукційне електричне поле. Встановити закон електромагнітної індукції. Ознайомити учнів з явищем електромагнітної індукції. Ввести поняття «індуктивність». Дати кількісне вираження енергії магнітного поля струму

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань за контрольними запитаннями

1. У чому полягає явище електромагнітної індукції?

2. Якими способами можна отримати індукційний струм у замкненому провіднику?

3. Як треба рухати замкнений провідник в однорідному магнітному полі, щоб індукційний струм не виникав?

II. Пояснення нового матеріалу

 1. ЕРС індукції.

 2. Закон електромагнітної індукції.

 3. Явище самоіндукції.

 4. ЕРС індукції.

 5. Індуктивність, її одиниці.

 6. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язування якісних і розрахункових задач на закон електромагнітної індукції, самоіндукцію і визначення енергії магнітного поля струму


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Урок 18/7 Дата _________


Тема: Змінний струм. Генератор змінного струму.

тип уроку: ^ Комбінований урок

Мета уроку: Сформувати поняття «змінний електричний струм». Ознайомити з промисловим способом виробництва електричної енергії за допомогою індукційного генератора та його будовою.

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Розв'язування якісних і кількісних задач на закон електромагнітної індукції, самоіндукцію і визначення енергії магнітного поля струму.

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Осцилограми змінного струму.

 2. Принцип дії та будова генератора змінного струму.

 3. Характеристика величини змінного струму.

 4. Діючі значення сили струму і напруги.

III. Закріплення вивченого матеріалу

 1. За яких умов у електричному колі виникають вимушені електричні коливання?

 2. У чому полягає закон електромагнітної індукції?

 3. Чи буде однаковим миттєве значення сили змінного струму в даний момент часу в усіх ділянках нерозгалуженого кола?

 4. Чому ми не помічаємо мерехтіння лампочок, увімкнених в освітлювальну мережу змінного струму?

 5. Амперметр, увімкнений у коло змінного струму, фіксує значення струму 1 А. Яке амплітудне значення сили струму?_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Урок 19/8 Дата _________


Тема: Трансформатор.

тип уроку: ^ Комбінований урок

Мета уроку: Сформувати в учнів знання про принцип трансформації змінного струму, принцип дії, будову та призначення трансформаторів

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Розв'язування розрахункових і якісних задач на характеристики змінного струму та контроль засвоєння учнями будови і принципу роботи генератора змінного струму.

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Призначення трансформатора.

 2. Будова трансформатора.

 3. Холостий хід трансформатора.

 4. Робота трансформатора під навантаженням.

 5. Призначення трансформаторів.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язування розрахункових задач на обчислення характеристик трансформатора


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Урок 20/9 Дата _________


Тема: Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

тип уроку: ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу

Мета уроку: Забезпечити розуміння учнями принципів передачі електроенергії на відстань. Ознайомити учнів із соціально-еко­номічним значенням енергетики в Україні

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань за контрольними запитаннями

 1. На якому принципі заснована робота трансформатора?

 2. Чому не можна трансформувати постійний струм?

 3. Що таке коефіцієнт трансформації?

 4. Як підвищувальний трансформатор перетворити на знижувальний?

 5. Яке співвідношення між напругами в обмотках трансформатора і кількістю витків в них?

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Виробництво електроенергії.

 2. Схема передачі електроенергії споживачам.

 3. Втрати електроенергії в лініях електропередач.

 4. Використання електроенергії.

Орієнтовний перелік питань, які учні висвітлюють у реферативних повідомленнях:

 1. Потреби в електроенергії в промисловості та побуті.

 2. Будова нових потужних електростанцій (теплових, гідроелектростанцій, атомних). Переваги і перспективи.

 3. Енергозбереження.

 4. Альтернативні способи отримання електроенергії.

III. Підбиття підсумків уроку


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Урок 21/10 Дата _________


Тема: Контрольна робота з теми «Електромаг­нітне поле».

тип уроку ^ Урок контролю й оцінювання знань учнів

Мета уроку Оцінити знання учнів з теми «Електромагнітне поле»

Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


^ Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Підготовка класу до проведення контрольної роботи

II. Проведення контрольної роботи
ІІІ. Підбиття підсумків


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Розділ 3. Коливання та хвилі. (15 год)


Урок 22/1 Дата _________


Тема: Коливальний рух. Вільні ко­ливання. Гармо­нічні коливання.

тип уроку: Урок вивчення нового навчального матеріалу

Мета уроку: Актуалізувати і поглибити знання учнів про механічні коливання, вільні, гармонічні коливання, види механічних коливань; ознаки гармонічних коливань; основні характеристики коливального руху; власні й вільні коливання системи; коливання маятника

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Актуалізація знань учнів про механічні коливання

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Вільні та вимушені коливання.

 2. Умови існування вільних коливань.

 3. Гармонічні коливання.

III. Закріплення вивченого матеріалу

1. Рівнодійна яких сил відіграє роль обертальної сили при коливанні тягарця, підвішеного: а) на нитці; б) на пружині?

 1. У яких випадках коливання неможливі?

 2. Які особливості мають сили, що спричиняють коливальний рух?

4. Наведіть приклади гармонічних коливань


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Урок 23/2 Дата _________


Тема: Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань.

тип уроку: ^ Комбінований урок

Мета уроку: Актуалізувати знання учнів про характеристики коливального руху. Вивести рівняння гармонічних коливань та побудувати його графік

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Актуалізація знань учнів про характеристики коливального руху.

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Рівняння гармонічних коливань.

 2. Амплітуда, період, частота, фаза коливань.

 3. Взаємозв'язок між характеристиками коливального руху.

 4. Графічний запис коливального руху.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язування розрахункових і якісних задач на гармонічні коливання, рівняння гармонічних коливань та характеристики коливального руху


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Урок 24/3 Дата _________


Тема: Вимушені коливання. Резонанс.

тип уроку: ^ Комбінований урок

Мета уроку: Актуалізувати і поглибити знання учнів про вільні затухаючі коливання, способи поповнення енергії коливальної системи, резонанс та умову його виникнення. З'ясувати можливості використання та врахування механічного резонансу.

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Розв'язування розрахункових і якісних задач на гармонічні коливання, рівняння гармонічних коливань та характеристики коливального руху.

II. Актуалізація знань учнів про вільні затухаючі коливання.

III. Пояснення нового матеріалу

 1. Поповнення енергії вільних гармонічних коливань.

 2. Автоколивальні системи.

 3. Резонанс.

 4. Використання резонансу і боротьба з ним.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Навести приклади вимушених коливань.

 2. Чи залежить амплітуда вимушених коливань від частоти зовнішньої сили?

 3. У чому полягає явище резонансу?

 4. Наведіть приклади корисного застосування резонансу.

5. В яких випадках необхідно уникати резонансу?


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Урок 25/4 Дата _________


Тема: Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. ^ Лабораторна робота № 4 «Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань».

тип уроку: Комбінований урок

Мета уроку: Актуалізувати і поглибити знання учнів про математичний маятник. Назвати фізичні величини, які визначають період коливання математичного маятника. Забезпечити розуміння учнями рівняння Гюйгенса методом його експериментальної перевірки

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Розв'язування якісних задач на вимушені коливання і резонанс. Актуалізація та поглиблення знань учнів про математичний маятник.

II. Пояснення нового матеріалу

Період коливань математичного маятника.

 1. Виконання лабораторної роботи № 4.

Обговорення підсумків лабораторної роботи.
Визначення фізичних характеристик коливальної системи, які виливають на період коливань математичного маятника


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Урок 26/5 Дата _________


Тема: Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.

тип уроку: ^ Комбінований урок

Мета уроку: Актуалізувати і поглибити знання учнів про механічні хвилі, поперечні та поздовжні хвилі. Ввести фізичні характеристики хвильового процесу: довжину хвилі, швидкість її поширення, період поширення хвилі, встановити співвідношення між характеристиками

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


I. Розв'язування задач з використанням формули Гюйгенса.

II. Актуалізація знань учнів про механічні хвилі.

III. Пояснення нового матеріалу

 1. Механічні хвилі.

 2. Основні характеристики хвиль та взаємозв'язок між ними.

 3. Поперечні та поздовжні хвилі.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Розв'язування задач на визначення характеристик хвильового руху


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Урок 27/6 Дата _________


Тема: Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.

тип уроку: ^ Комбінований урок

Мета уроку: Сформувати в учнів знання про електромагнітні коливання в коливальному контурі та механізм їх виникнення, перетворення енергії в коливальному контурі. Навчити учнів користуватись осцилографом для спостереження вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі.

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань за контрольними запитаннями

1. Чи однакова довжина хвилі однієї і тієї ж частоти в різних середовищах?

 1. Що таке поперечні хвилі й де вони можуть поширюватись?

 2. Що таке поздовжні хвилі й де вони можуть поширюватись?

 3. Чи можливі поперечні хвилі в рідинах і газах?

 4. Чому хвилі переносять енергію?

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Найпростіший коливальний контур.

 2. Перетворення енергії в коливальному контурі.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язування якісних задач на вільні електромагнітні коливання в контурі


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Урок 28/7 Дата _________


Тема: Гармонічні електромагнітні коливання. Власна частота коливального контуру.

тип уроку: ^ Комбінований урок

Мета уроку: Сформулювати рівняння гармонічних коливань у коливальному контурі. Вивести формулу Томсона. З'ясувати залежність власної частоти коливань контуру від його параметрів.

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань за контрольними запитаннями

 1. Що являють собою вільні електромагнітні коливання, що виникають у коливальному контурі?

 2. Чи будуть відбуватися електромагнітні коливання в контурі, якщо надати енергії котушці індуктивності, а не конденсатору?

 3. Чому коливання в коливальному контурі не припиняються в той момент, коли заряд конденсатора дорівнює нулю? Наведіть аналогію з механічними коливаннями пружинного маятника.

 4. З чого складається повна енергія коливального контуру в довільний момент часу?

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Аналогія між механічними та електромагнітними коливаннями.

 2. Рівняння гармонічних коливань заряду.

 3. Амплітуда гармонічних коливань.

 4. Період і частота гармонічних коливань. Формула Томсона.

III. Закріплення вивченого матеріалу
Розв'язування задач на визначення періоду і частоти електромагнітних коливань


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Урок 29/8 Дата _________


Тема: Вимушені електромагнітні коливання в коливальному контурі. Генератор незатухаючих електромаг­нітних коливань. Резонанс.

тип уроку: Урок вивчення нового навчального матеріалу

Мета уроку: Визначити умови не затухання електромагнітних коливань у коливальному контурі. Сформувати знання про автоколивання та про будову і принцип роботи генератора незатухаючих електромагнітних коливань. Сформувати знання про електричний резонанс

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань за контрольними запитаннями

 1. У чому виявляється аналогія між електромагнітними коливаннями в контурі та коливаннями математичного маятника?

 2. Чому роль жорсткості пружини в коливальному контурі відіграє величина 1/С, а не С?

 3. У чому полягає роль індуктивності та ємності в коливальному контурі?

 4. Від чого залежить період вільних електромагнітних коливань у коливальному контурі?

 5. Як пов'язана циклічна частота коливань із періодом?

II. Актуалізація знань учнів про затухаючі механічні коливання, годинниковий механізм як механічну автоколивальну систему, явище резонансу в механіці.

III. Пояснення нового матеріалу

 1. Затухання коливань.

 2. Автоколивальні системи.

 3. Генератор незатухаючих коливань на транзисторі.

 4. Резонанс.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Опишіть властивості р-п—переходу в напівпровідниках.

 2. Яку роль відіграє транзистор у генерації автоколивань?

 3. У чому полягає відмінність автоколивань від вимушених і вільних коливань?

 4. Наведіть приклади автоколивальних систем.

За якої умови резонансні властивості коливального контуру виражені найкраще?


Урок 30/9 Дата ________


Тема: Утворення й поширення електромаг­нітних хвиль. Швидкість поширення, довжина й ча­стота електро­магнітної хвилі.

тип уроку: ^ Комбінований урок

Мета уроку: Пояснити механізм виникнення електромаг­нітних хвиль. Охарактеризувати довжину електромаг­нітної хвилі за її частотою, швидкість поширення, довжину і період електромагнітної хвилі як фізичні величини.

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань за контрольними запитаннями

 1. За яких умов у електричному колі виникають вимушені електричні коливання?

 2. Накресліть електричну схему автогенератора на транзисторі і поясніть принцип утворення в ньому незатухаючих коливань.

 3. Як здійснюється зворотний зв'язок у генераторі на транзисторі?

 4. Назвіть основні елементи автоколивальної системи.

 5. Охарактеризуйте явище резонансу в коливальному контурі.

 6. Як використовується явище резонансу в радіотехніці?

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Електромагнітне поле.

 2. Випромінювання енергії електричним зарядом.

 3. Відкритий коливальний контур.

 4. Випромінювання електромагнітних хвиль відкритим коливальним контуром.

 5. Швидкість, довжина, частота електромагнітної хвилі.

III. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Чи можна вибрати систему відліку, в якій прямолінійна ділянка проводу з постійним струмом не створює магнітне поле?

 2. Чому твердження про існування в даній точці простору тільки електричного або тільки магнітного полів не є цілком визначеним?

 3. Що називають електромагнітною хвилею?

 4. Чому закритий коливальний контур погано випромінює електро­магнітні хвилі?

5. Як орієнтовані вектори напруженості електричного поля та індукції магнітного поля відносно один одного в електромагнітній хвилі?


Урок 31/10 Дата _________


Тема: Властивості електромаг­нітних хвиль. Енергія електромаг­нітної хвилі.

тип уроку: Урок вивчення нового навчального матеріалу

Мета уроку: Ознайомити учнів з дослідами Генріха Герца. Дослідним шляхом визначити характерні особливості електромагнітних хвиль. З'ясувати, від мою залежить енергія електромагнітної хвилі

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих знань за контрольними запитаннями

 1. Чому дорівнює швидкість поширення електромагнітної хвилі?

 2. Поясніть процес утворення електромагнітних хвиль.

 3. Що таке електромагнітна хвиля?

 4. Який взаємозв'язок між основними характеристиками електромагнітної хвилі?

II. Пояснення нового матеріалу

 1. Властивості електромагнітної хвилі.

 2. Енергія електромагнітної хвилі.

III. Закріплення вивченого матеріалу

1. Яка хвиля називається поляризованою?

2. Які факти свідчать про перенесення енергії електромагнітними хвилями?


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


Урок 32/11 Дата _________


Тема: Електромагнітні хвилі в природі й техніці Принципи радіотелефонного зв'язку.

тип уроку: ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу

Мета уроку: Ознайомити учнів із практичним застосуванням електромагнітних хвиль; розкрити фізичний принцип радіотелефонного зв'язку

^ Демонстрації, матеріальне забезпечення уроку: __________________

____________________________________________________________


Домашнє завдання: _______________________________________


Структура та основний зміст уроку


І. Актуалізація набутих шані, за контрольними запитаннями

 1. Як довести, що електромагнітна хвиля є поперечною?

 2. Як довести, що поширення електромагнітного поля, це хвильовий процес?

 3. Які речовини відбивають електромагнітні хвилі, а які - заломлюють?

 4. Від яких факторів залежить значення енергії електромагнітної хвилі?

II. Пояснення нового матеріалу

 1. З історії винайдення радіо.

 2. Принцип радіозв'язку.

 3. Модуляція.

 4. Детектування.

III. Закріплення вивченого матеріалу

1. Чи можна, перетворивши звукові коливання на електричні, подавати їх на антену й здійснювати в такий спосіб передавання по радіо мови або музики?

 1. Чому не можна прийняті й підсилені електромагнітні коливання подавати в гучномовець?

У чому полягає відмінність радіотелеграфного зв'язку від радіотелефонного?


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля iconЛюдина стикається з дією електричного поля не лише маючи професію, пов’язану з роботою з електрикою чи певним специфічним обладнанням
А кожен електроприлад є джерелом електричного поля, і при використанні електроприладів варіюються лише інтенсивність цього поля і...

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля iconКонспект Два уроки Тема. Струм в електролітах. Закони електролізу. 08. 04. 2009
Увага! Причиною дисоціації є не електричне поле, а дія розчинника або нагрівника

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля iconУрок систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язування задач
Величина, що характеризує електричне поле і чисельно рівна роботі виконаній при перенесенні одиничного позитивного заряду…

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля iconСтруктура методичної роботи методичного кабінету в моделі діагностичного поля діагностичне поле Проблема

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля iconТема уроку: Електроємність. Конденсатори. Енергія електричного поля Мета
Пояснити учням умови накопичення заряду, ввести поняття електроємності провідника та одиниці вимірювання електроємності

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля iconЗвіт за результатами визначення показників моніторингу І оцінки відповіді регіону на епідемію віл-інфекції у 2009 році Львівська область Зверніть увагу!
Поля, призначені для внесення інформації, мають жовтий колір. Почніть із назви регіону. Кожен пункт звіту супроводжено поясненням...

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля iconСтворення підключення типу pppoE (WinXP)
В поле "Имя пользователя:" вписуємо одержане від провайдера ім'я користувача, а в поля "Пароль:" і "Подтверждение:" пароль, що відповідає...

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля iconЗакон Кулона. Мета. Навчальна. Ввести поняття точкового заряду, роз’яснити учням фізичний зміст закону Кулона й указати межі його застосування. Розкрити матеріальний характер електричного поля. Виховна
Розвиваюча. Розвивати вміння аналізувати, узагальнювати, формувати вміння розв’язувати задачі на закон Кулона

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля iconAux arbres, citoyens! (7 classe) Мета уроку
Визначення слова «природа», створення лексичної бази з теми, відпрацювання ло (визначаємо лексичне поле трьох природних стихій, описуємо...

Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля iconДія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера
Мета: з'ясувати залежність сили дії магнітного поля на провідник зі струмом від індукції магнітного поля, сили струму в провіднику,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te2.zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи