Тема 17. Бізнес-планування icon

Тема 17. Бізнес-планування

Реклама:НазваТема 17. Бізнес-планування
Сторінка1/6
Дата04.07.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6
1. /2670/Literatyra.doc
2. /2670/Tema-1.doc
3. /2670/Tema-10.doc
4. /2670/Tema-11.doc
5. /2670/Tema-12.doc
6. /2670/Tema-13.doc
7. /2670/Tema-14.doc
8. /2670/Tema-15.doc
9. /2670/Tema-16.doc
10. /2670/Tema-17.doc
11. /2670/Tema-2.doc
12. /2670/Tema-3.doc
13. /2670/Tema-4.doc
14. /2670/Tema-5.doc
15. /2670/Tema-6.doc
16. /2670/Tema-7.doc
17. /2670/Tema-8.doc
18. /2670/Tema-9.doc
19. /2670/Tityl.doc
20. /2670/Zmist.doc
21. /2670/щЯФсємї/щЯФсємї.doc
Закон України «Про підприємництво в Українській рср» // Голос України. 1991. 6 трав. Закон України «Про підприємства в Україні»
Світлій пам’яті батьків моїх
Тема 10. Планування використання основних засобів виробництва
Тема 11. Планування обслуговуючих виробництв
Тема 12. План з праці та соціального розвитку колективу
Тема 13
Тема 14. Фінансовий план підприємства
Тема 15. Організація та контроль виконання планів
Тема 16
Тема 17. Бізнес-планування
Тема зміст та організація внутрішньогосподарського планування
Тема поточне та оперативне планування. Планування роботи внутрішньо- господарських підрозділів
Тема розробка маркетингової програми
Тема планування оптимального поєднання галузей у господарстві
ОБҐрунтування виробничої програми з тваринництва
ОБҐрунтування виробничої програми з рослинництва
Тема планування промислових виробництв
Тема планування в особистих господарствах населення (огн)
Підручник Друге видання, перероблене та доповнене Затверджено Міністерством освіти І науки України ббк 65. 290-2 н 49
Частина I. Основи та організація планування на підприємстві 11 Тема Планування в системі менеджменту аграрного підприємства
Вставка до стор. 32

ТЕМА 17. БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ


Найвище вміння — почати спочатку
життя, розуміння, дорогу, себе.


Ліна Костенко

17.1. Суть, види проектів
і моделі управління ними

Вигляд світу, який нас оточує, перетворюють проекти. Навіть сучасну людину, розбещену цивілізацією і прогресом, однак ще не позбавлену допитливості, вражають і дивують пам’ятники, великі досягнення і звершення минулого — давнього і недавнього. Чи то єгипетські піраміди, чи Змієві вали в Україні, підкорення космосу — ми знов і знов ставимо запитання: «Як удалося цього досягти?»

На чолі всіх великих звершень минулого явно чи неявно стояв винахідливий ініціатор і талановитий керівник, у сучасному розумінні — проект-менеджер. До останнього часу управління проектом уважалось мистецтвом, яке вимагає сплаву природного дару, розуму, волі, життєвого досвіду і добутих важкою працею знань. Такий набір вимог могли задовольнити тільки окремі, видатні особистості. І так було упродовж віків. Однак бурхливий розвиток цивілізації і прискорення науково-технічного прогресу, що особливо яскраво виявилось у всіх сферах творчої праці у другій половині ХХ ст., зажадали і вивели на авансцену нову масову професію — проект-менеджер.

Саме через історичну і суспільну необхідність за останні 50 років сформувалось управління проектами, або проект-менеджмент (Рrojekt-Мanаgement), як самостійна професійна галузь діяльності, що дає змогу здійснювати проекти різних типів і масштабів за допомогою спеціально розроблених і підтверджених досвідом методів і засобів адекватного мислення і раціональних способів дій.


Перехід країни до ринкової економіки зумовив різке збільшення потреби та інтересу до методів управління в умовах ринку. Одним з ефективних сучасних напрямів у цій галузі є управління проектами. І хоч окремі елементи методології управління проектами (сітьові графіки, матричні організаційні структури тощо) використовувались у нашій країні протягом десятиріч, та загалом цей напрям не набув великого поширення. Причина в тому, що управління проектами як цілісна, в основному практична дисципліна розвивалася стосовно ринкової економіки, якої у нас не було.

На Заході використовують два поняття терміна «проект»: 1) дизайн (англ. design) — документально оформлений план споруди чи конструкції; 2) проект (англ. project) — система сформульованих у його рамках цілей, створюваних чи таких, що підлягають модернізації для реалізації цих цілей фізичних об’єктів, технологічних проектів процесів; технічної та організаційної документації для них; матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також управлінських рішень і заходів щодо їх виконання.

У ряді галузей і народногосподарських комплексів, таких як паливно-енергетична, авіаційно-космічна, АПК, оборонна промисловість, створювані об’єкти є настільки складними, що роботи над ними здійснюються в складі не проектів, а програм, що означає більше і складніше завдання. Нині в Україні розробляються і реалізуються програми розвитку палива та енергетики, «Зерно-2002—2004 рр.», транспорту і зв’язку та інші, які, у свою чергу, складаються з низки проектів.

Між поняттями «проект» і «план» є певна різниця. Проект, як правило, разовий, а план будується за принципом багаторазовості (довго-, середньо-, короткотермінові плани).

Таким чином, управління проектами як окрема галузь менеджменту (проектний менеджмент) — це процес управління командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки чому проект завершується успішно і досягає своєї мети.

На рис. 17.1 і 17.2 зображено класифікацію проектів і модель управління ними. Остання об’єднує основні функції проектного менеджменту (планування, організацію, мотивацію, контроль) та специфічні інструменти, за допомогою яких ці функції реалізуються з метою досягнення поставлених цілей — параметрів проекту.

Класи проектів

(за складом і структурою проекту)Рис. 17.1. Схема класифікації проектівРис. 17.2. Модель управління проектом [36]

х) Яка робота, за яким виконавцем (відділом) закріплена: Р — основна відповідальність; S — другорядна відповідальність; + — залучені працівники; Х — суміжні підрозділи.

Модель управління проектом включає такі складові:

 • цілі управління проектами, зокрема стосовно таких основних його характеристик, як час, якість, вартість;

 • робоча структура проекту (WBS) — ієрархічна структура, що побудована з метою визначення й логічного розподілу всіх робіт з виконання проекту і подана у графічному вигляді. Вона може формуватись за такими принципами: за продуктами (або субпродуктами); за фазами проекту (проектування, будівництво, здача в експлуатацію); за локалізацією робіт (фундамент, стіни, дах); за центрами витрат;

 • організаційна структура проекту (OBS). Всі організаційні структури поділяють на дві великі групи — зовнішні і внутрішні. Взаємозв’язок між членами проектної команди та їхніми материнськими організаціями (плановий, фінансовий, маркетинговий, технологічний відділи) становить зовнішню організаційну структуру проекту. Внутрішня організаційна структура показує, яким чином створюється підпорядкування членів проектної команди всередині проекту. Широко використовують у проектному менеджменті і матричні структури, котрі дозволяють поєднувати переваги цільового і функціонального підходу;

 • матриця відповідальності (двоспрямована структура), що створюється на основі робочої структури в поєднанні з організаційною структурою проекту і відповідає на запитання: який підрозділ (особа) виконує певні роботи. Слід звернути увагу, що на всіх складових моделі управління проектами (рис. 17.2) прийняті однакові позначення окремих видів робіт і вико-
  навців;

 • календарне планування, яке розпочинають після визначення: що потрібно роботи і хто буде робити. При цьому широко використовують сітьові графіки, які дозволяють побудувати логіку виконання робіт, їхню послідовність (у тому числі паралельність), визначити критичний шлях, а також скласти календарні графіки виконання робіт (графіки Ганта);

 • планування ресурсів, що здійснюється, зокрема, за допомогою побудови і згладжування гістограм. У проектному менеджменті особливу увагу звертають на планування людських ресурсів;

 • бюджетне планування.

Моніторинг ходу здійснення проекту, оцінка рівня виконання основних параметрів та прогноз головних наслідків здійснюють за допомогою методу скоригованого бюджету та побудови S-по­дібних кривих.

17.2. Бізнес-план та його функції

В АПК найчастіше застосовують такий вид проектів, як бізнес-план, який за необхідності логічно трансформується в інвестиційний проект.

Бізнес-план — це документ, у якому викладено суть підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації, а також подано характеристику ринкових, виробничих, організаційних і фінансових аспектів передбачуваного бізнесу та особливості його управління.

Щороку сотні тисяч людей у країнах з ринковою економікою відкривають власний бізнес. Статистика свідчить, що із 100 фірм, які розпочали свою діяльність в один рік, у перший рік зазнають невдачі 20, на другий — 17, а до кінця п’ятого року — 67. Отже, на ринку утримуються тільки 33 % фірм. Це відбувається в основному через невміння більшості підприємців планувати свій бізнес. І навпаки, якщо комусь удалося з нуля підняти і поставити свою справу, то саме завдяки правильному підходу до аналізу ринку і плануванню своїх дій на ньому. Багатьох невдач у підприємницькій діяльності можна було б уникнути, якби підприємці були до неї краще підготовлені. І одним із головних елементів такої підготовки якраз і є бізнес-планування.

Бізнес-план може бути розроблений як для нового підприємства, що тільки створюється, так і для вже діючого на черговому етапі його розвитку. Він виконує щонайменше 8 основних функцій — як зовнішніх (ознайомити з підприємством і розкрити суть його діяльності різним представникам ділового світу), так і внутріш­ніх, життєво важливих для діяльності самого підприємства.

Як жоден інший з планів підприємства бізнес-план має зовнішню спрямованість, перетворюється на своєрідний товар, через продаж якого можна отримати максимально можливий виграш. По-перше, на початковому етапі створення бізнесу цей план є основним інструментом комунікацій між підприємцем і зовнішнім світом. Він має переконати майбутніх постачальників, покупців і найманих працівників у тому, що ви віднайшли привабливу ідею, що у вас є обґрунтована і реальна програма здійснення вашого задуму. Бізнес-план дозволяє стандартизувати процес ознайомлення з підприємством, зекономити час підприємця, упорядкувати контакти.

По-друге, наявність бізнес-плану — обов’язкова вимога з боку цивілізованого ринку. Це чисто психологічно викликає відчуття ґрунтовності, солідності підприємницького починання його власника. І, навпаки, відсутність такого плану породжує насторожливе ставлення з боку партнерів, кредиторів та інвесторів.

По-третє, бізнес-план — це засіб залучення ззовні капіталу, що необхідний для розвитку бізнесу. Він забезпечує всебічну (виробничу, ринкову, організаційну та фінансову) інформацію про майбутній бізнес і є основою конструктивних відносин з потенційними інвесторами.

У сучасних умовах в Україні бізнес-план здійснює ще одну важливу функцію — він є інструментом процесу приватизації державних підприємств. Тут його використовують для обґрунтування пропозицій щодо приватизації, для визначення кола завдань, пов’язаних із санацією (оздоровленням) підприємств, що їх приватизують. Бізнес-план входить до складу проспектів емісії цінних паперів, які публікуються під час акціонування економічної організації.

Крім зовнішніх, бізнес-план виконує ще й чимало важливих внутрішніх функцій. По-перше, планування — це ключ до успіху в бізнесі. Такий успіх визначається трьома головними факторами:

 • правильним розумінням реальної нинішньої ситуації;

 • чітким визначенням цілей, яких хоче досягти підприємець;

 • якісним плануванням процесів переходу від одного стану до іншого.

Бізнес-планування саме і спрямоване на розв’язання цих питань. Тобто бізнес-план — це засіб моделювання систем управління новим бізнесом, що дозволяє перевірити підприємницьку ідею на раціональність та реалістичність ще до її практичної реалізації. Ваш проект може не відбутись уже на папері, але краще такий неприємний висновок зробити на стадії проектування, а не тоді, коли на створення фірми вже витрачено час, кошти і зусилля підприємця.

По-друге, бізнес-план — це можливість виявити у зародковому стані ті проблеми розвитку підприємства, які в майбутньому загрожують перерости в серйозні перешкоди та істотно ускладнити роботу. Багатьох із виявлених у ході планування сильних і слабких сторін підприємства ви, можливо, не змогли б побачити, якби не працювали над створенням бізнес-плану. Звичайно, він не може виключити ці помилки, але дозволяє значно зменшити ризик.

По-третє, складання бізнес-плану дає змогу одержати інструмент контролю та управління, який забезпечує планомірне просування підприємства до поставленої мети.

По-четверте, бізнес-план є потужним інструментом самонавчання. У процесі його розробки розвиваються здібності підприємця як менеджера, набувається досвід оцінки умов конкуренції, способів просування товарів на ринок, використання переваг свого бізнесу, фінансового планування, розробки різних сценаріїв діяльності.

Бізнес-план, як і стратегічний план підприємства, охоплює досить тривалий період, зазвичай 3—5 років, інколи більше, однак між ними є ряд відмінностей:

 • якщо стратегічний план включає весь комплекс загальних цілей фірми, то бізнес-план — тільки одну з них, а саме ту, що пов’язана зі створенням і розвитком певного бізнесу;

 • бізнес-план орієнтований тільки на розвиток, тимчасом як стратегічний план може включати інші типи стратегій підприємства (стабільності, скорочення, відокремлення і т. д.);

 • у бізнес-плані функціональні складові (плани маркетингу, виробництва тощо) є, на відміну від стратегічного плану, рівнозначними частинами бізнес-плану;

 • стратегічні плани — це, як правило, плани з горизонтом часу, що зростає. Бізнес-плани мають чітко окреслені часові межі, після закінчення яких визначені планом цілі й завдання мають бути виконані. Наприклад, бізнес-планом передбачається, щоб протягом двох років був побудований і досяг проектної потужності цех з переробки сільськогосподарської сировини. Таким чином, бізнес-план за своєю формою, на відміну від стратегічного плану, тяжіє до проекту з його конкретною проробкою і певною самодостатністю.

17.3. Структура, зміст і методика
розробки розділів бізнес-плану

Зміст і обсяг бізнес-плану залежать від:

 • цілей розробки плану (залучення інвестицій, моделювання управління бізнесом, розвиток управлінських якостей підприємця, контакти з партнерами в бізнесі) і аудиторії, якій він адресований (потенційні інвестори: банки, індивідуальні інвестори, фонди підтримки підприємництва; сам підприємець, партнери в бізнесі, майбутні наймані працівники);

 • сфери діяльності, до якої належить бізнес (виробництво, надання послуг, роздрібна чи оптова торгівля, будівництво, посередницька діяльність);

 • розміру бізнесу (великий, середній, малий) і суми коштів, необхідні для його організації;

 • конкретних характеристик майбутнього продукту (простий чи складний, принципово новий чи традиційний, призначений для споживання чи для виробництва) і стадії його життєвого циклу.
  1   2   3   4   5   6

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Тема 17. Бізнес-планування iconПрезентація бізнес-плану. Презентація бізнес плану
Презентація бізнес плану – це публічне його пред’явлення (рекомендація) заінтересованим особам

Тема 17. Бізнес-планування iconМетодичні рекомендації щодо використання Схеми планування території Львівської області. Рекомендувати районним радам ухвалити рішення щодо початку робіт з планування відповідних територій районів
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про планування І забудову територій» та висновку постійної комісії з питань планування території,...

Тема 17. Бізнес-планування iconТема: Осінь. Осінні місяці. Ознаки живої та неживої природи. Планування спостережень за природою восени

Тема 17. Бізнес-планування iconВ. Сухомлинський Тема. Перші кроки до вершин педагогічної майстерності
Вимоги до планування й проведення уроку відповідно до вимог особистісно орієнтованого навчання

Тема 17. Бізнес-планування iconТема: Гномон. Практична робота. Вимірювання довжини тіні від гномона та планування регулярних (1-2 рази на місяць) спостережень за висотою Сонця опівдні

Тема 17. Бізнес-планування iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі IV міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в...

Тема 17. Бізнес-планування iconДокументи
1. /планування/Планування ЗВ д_вчата 1 одина/планування Д 10 клас/1поурочний план ЗВ.doc

Тема 17. Бізнес-планування iconКритерії оцінювання діяльності психолога І. Планування діяльності
Планування психолого-педагогічного супроводу на­вчально-виховного процесу закладу освіти

Тема 17. Бізнес-планування iconКалендарне планування креслення 9 клас
Тема. Повторення матеріалу про способи проеціювання. Прямокутне проеціювання. Розміщення виглядів на крес­ленні та їх назви. Побудова...

Тема 17. Бізнес-планування iconДокументи
1. /Календарне планування/_СТОР_Я УКРАфНИ/5 КЛАС.doc
2. /Календарне...

Тема 17. Бізнес-планування iconУкраїна чернівецька обласна державна адміністрація Департамент охорони здоров’я та цивільного захисту населенн Аналіз діяльності служби планування сім’ї по Чернівецькій області за 2012 рік
Глибоцької, Герцаївської, Кельменецької, Кіцманської, Хотинської та Заставнівської црл курси з питань планування сім’ї не проходили...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te2.zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи