Світова література icon

Світова література

Реклама:НазваСвітова література
Сторінка1/5
Дата09.08.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
  1   2   3   4   5


Державний комітет рибного господарства України

Білгород–Дністровський державний морський рибопромисловий технікум


Затверджую

Заступник директора з навчальної роботи

______________Лаврук В.Р.

“___” __________ 2010 року


Світова література

Організація та методика проведення

практичних занять


для студентів спеціальностей:


5.05170110 "Зберігання, консервування та переробка

риби і морепродуктів"

5.09020102 «Експлуатація техніки промислового

рибальства та аквакультури»

5.13050901 "Бухгалтерський облік"

5.09020101 «Рибництво та аквакультура»


2010

Автор: Корецька Наталія Семенівна, викладач-методист Білгород-Дністровського державного морського рибопромислового технікуму


Методичні вказівки та теми практичних занять відповідають вимогам робочої навчальної програми.


Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані у навчальний процес цикловою комісією гуманітарних дисциплін


Протокол № __ від „___” _______ 2010 року


Голова циклової комісії _____________ Корецька Н.С.


^ Організація та методика проведення практичного заняття зі світової літератури


Метою вивчення світової літератури на першому курсі технікуму є прищеплення студентам любові до літератури як мистецтва слова, збудження зацікавленості художнім твором як специфічним «інструментом» пізнання світу і себе в ньому, наближення до сучасного розуміння проблем єдності світу, колективної відповідальності перед людством. Метою практичного заняття зі світової літератури є:

 • прищеплення студентам любові до літератури як мистецтва слова і
  національної літератури зокрема;

 • активізація функції предмета світової літератури як одного з
  основних засобів формування свідомості студентів;

 • засвоєння необхідної суми знань з історії та теорії літератури;

 • прищеплення навичок аналізу художнього тексту в контексті
  відповідної історичної епохи та з позиції сучасного читача,

 • розвиток творчого самостійного мислення, естетичного смаку тощо.Зміст практичного заняття студентами з дисципліни „Світова література" визначається навчальною програмою дисципліни в кількості 30 годин. Практичне заняття передбачає написання твору на одну із запропонованих тем, які охоплюють матеріал програми першого курсу з світової літератури, аналіз художнього тексту, вміння користуватись знанням змісту твору, простежувати і підтверджувати цитатами певну думку, вміння користуватись словниками літературознавчих термінів та науковою літературою, виділяти основні проблеми твору та знаходити їх підтвердження в художньому творі.


Основні вимоги до знань та умінь студентів І курсу


Студенти повинні знати:

 • найважливіші відомості про історико - культурну добу;

 • основні літературні напрямки та течії;

 • головні етапи життєвого шляху письменників;

 • сюжет, особливості композиції, систему образів;

 • тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам’ять.


Студенти повинні вміти:

 • визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів і виразно-зображувальні засоби мови;

 • характеризувати героїв твору, розкривати сенс етико - психологічних колізій;

 • обґрунтувати свою оцінку прочитаних творів;

 • порівнювати твори, що належать до різних національно - культурних традицій;

- складати план та писати твори - роздуми на запропоновані теми.


^ Перелік тем практичних занять

Тема практичних занять

Кількість годин

1 семестр

1

Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек». Неоднозначність образу Гобсека – «філософа й скнари», засоби його характеристики.

2

2

Суперечливі характери героїв твору. Жульєн Сорель - “простолюдин, який обурився проти свого низького походження” (Стендаль).

2

3

Суперечливість образу Раскольникова. Еволюція головного героя, характер його бунту. Філософські та соціальні корені його теорії.

2

4

Духовні пошуки Андрія Болконського і П’єра Безухова. Образ Наташі Ростової – уособлення ідеалу природної краси.

2

5

Творче втілення різних аспектів естетизму в образах Доріана Грея, лорда Генрі, художника Безіла Голуорда. Образ головного героя.

2

6

Генрік Ібсен — видатний норвезький письменник, зачинатель європейської “нової драматургії”. “Ляльковий дім” як зразок соціально-психологічної драми.

2

7

Негативне ставлення А.П. Чехова до всіх проявів вульгарності, розкриття трагедії буденного існування в оповіданнях «Людина в футлярі», «Дама з собачкою», «Скрипка Ротшильда».

2

2 семестр

8

“Перевтілення” - яскравий зразок стильової довершеності новаторської прози Ф. Кафка. Філософська проблема твору. Оригінальність трансформації теми “маленької людини”.

2

9

“Маріо і чарівник” як новела-застереження Томаса Манна. Напруга передвоєнної ситуації в Європі й тривожний настрій в новелі.

2

10

Переосмислення біблійних сюжетів та образів, їх роль у розкритті ідейного задуму роману «Майстер і Маргарита» Булгакова.

2

11

Система образів. Персоніфікація різних мож­ливостей морального вибору в образах Ріє, Тарру, Грана, отця Панлю, Рамбера, Коттара. (за романом Альбера Камю «Чума»)

2

12

“Старий і море” — філософська повість-притча про людину. “Життєподібний” сюжет і філософсько-символічний зміст твору.

2

13

Гарсіа Маркес — відомий колумбійський письменник і публіцист. Проблематика та система образів оповідання “Стариган з крилами”.

2

14

Модерністські й неоавангардистські тенденції в драматургії другої половини ХХ ст.

2

15

Риси постмодернізму в романі “Запахи”. Патріка Зюскінда

2

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Моніторинг і оцінювання результативності навчання належать до найважливіших аспектів навчального процесу і значною мірою визначають його якість.

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.

Основними видами оцінювання навчальних досягнень студентів є поточне й підсумкове (тематичне, семестрове, річне) та державна підсумкова атестація.

Об’єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень студентів є знання, вміння та навички, самостійність суджень, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва.

Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне опитування, виконання різних видів письмових робіт.

Тематична атестація у процесі вивчення зарубіжної літератури проводиться за певними розділами (модулями) курсу. Тематичне оцінювання є обов’язковим. Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення певного розділу навчального матеріалу. Тематичне оцінювання навчальних досягнень студентів забезпечує:

- усунення безсистемності в оцінюванні;

- підвищення об’єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;

- індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;

- систематизацію й узагальнення вивчення навчального матеріалу.

Тематичне оцінювання визначає рівень навчальних досягнень з певної літературної теми. Відповідно до наказу МОН України від 05.05.2008 р. № 371 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, не відводячи на це окремого заняття. Тематичний бал не підлягає коригуванню (повторне тематичне оцінювання не проводиться і оцінка за повторне тематичне оцінювання не виставляється).

Критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів на заняттях зї світової літератури відповідають загальнодержавним, затвердженим Міністерством освіти і науки України від 05.05.2008 р. № 371 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти”. Тож оцінювання навчальних досягнень має здійснюватися за такими критеріями:^ Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

^ I Початковий

1

Студент(ка) на елементарному рівні відтворює матеріал, називаючи окремий літературний факт або явище (автора й назву твору, окремих літературних персонажів тощо)
2

Студент(ка) розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього окремим реченням (називає окремі факти з життя і творчості письменника, головних персонажів твору, упізнає за описом окремого персонажа твору чи з якого твору взято уривок тощо)
3

Студент(ка) розуміє навчальний матеріал і за допомогою вчителя дає відповідь у формі висловлювання (відтворює зміст у певній послідовності, називає на репродуктивному рівні жанр твору, упізнає літературний факт за описом або визначенням)

^ II Середній

4

Студент(ка) має уявлення про зміст твору, може переказати незначну його частину та з допомогою викладача визначає основні сюжетні елементи, на репродуктивному рівні відтворює фактичний матеріал
5

Студент(ка) знає зміст твору, переказує окрему його частину, знаходить у тексті приклади відповідно до сформульованого завдання, висловлює оцінювальне судження і доводить його одним-двома аргументами, завершує відповідь простим узагальненням, дає визначення літературних термінів
6

Студент(ка) знає зміст твору, може переказати значну його частину, з допомогою викладача виділяє головні епізоди, уміє формулювати думки, називає риси характеру літературних героїв, встановлює окремі причиново-наслідкові зв'язки, дає визначення літературних термінів з прикладами

ІІІ Достатній

7

Студент(ка) володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим викладачем зразком, наводить окремі приклади з тексту
8

Студент(ка) володіє матеріалом, за зразком аналізує текст, виправляє допущені помилки, добирає докази на підтвердження висловленої думки, застосовує відомі факти, поняття для виконання стандартних навчальних завдань
9

Студент(ка) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу літературного твору, застосовує теорію в конкретних ситуаціях, демонструє правильне застосування матеріалу, складає порівняльні характеристики, добирає аргументи на підтвердження власних міркувань

ІV Високий

10

Студент(ка) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює літературні явища, працює з різними джерелами інформації, систематизує, узагальнює та творчо використовує дібраний матеріал
11

Студент(ка) на високому рівні володіє матеріалом, вміннями й навичками комплексного аналізу художнього твору, використовує засвоєні факти для виконання нестандартних завдань, самостійно формулює проблему й вирішує шляхи її розв'язання, висловлює власні думки, самостійно оцінює явища літератури й культури, виявляючи власну позицію щодо них
12

Студент(ка) вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, має схильність до літературної творчості^ Говоріння й письмо (діалогічне та монологічне мовлення)

Діалогічне мовлення


Оцінюється здатність студентів:

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється;

б) уміти складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування; самостійно досягати комунікативної мети; використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету; дотримуватися теми, спілкування та норм літературної мови; демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, точність, емоційність тощо);

в) висловлювати власну думку щодо теми, яка обговорюється;

г) аргументувати висловлені тези, коректно спростовувати помилкові висловлювання співрозмовника.


Рівень

Бали

Критерії навчальних досягнень студентівI Початковий


1

Студент(ка) підтримує діалог на елементарному рівні. Здебільшого він (вона) відповідає на запитання лише однозначними реченнями (“так” чи “ні”) або уривчастими реченнями ствердного чи заперечного характеру

2

Студент(ка) відповідає на елементарні запитання короткими репліками, які лише частково реалізують комунікативну мету.

3

Студент(ка) бере участь у діалозі за найпростішою за змістом мовленнєвою ситуацією, може не лише відповідати на запитання співрозмовника, а й формулювати деякі запитання; комунікативна мета досягається ним (нею) лише частково

II Середній


4

Студент(ка) бере участь у діалозі з нескладної за змістом теми, певною мірою досягає мети спілкування, його (її) репліки лише частково враховують ситуацію спілкування

5

Студент(ка) бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою ситуацією, дотримується елементарних правил поведінки в розмові, загалом досягає комунікативної мети, проте може відхилятися від теми, його (її) мовлення характеризується стереотипністю

6

Студент(ка) загалом досягає комунікативної мети в діалозі з нескладної теми, його (її) репліки в основному змістовні, відповідають основним правилам поведінки в розмові, нормам етикету, участь у діалозі здійснюється переважно за допомогою вчителя або співрозмовника, спирається на запропонований зразок

III Достатній


7

Діалогічне мовлення студента(ки) за своїм змістом спрямовується на розв’язання певної проблеми, загалом є змістовним, невимушеним; відстежуються елементи особистісної позиції щодо предмета обговорення, правила спілкування в цілому дотримуються, судження загалом самостійні й аргументовані, відхилення від теми, помилки в мовному оформленні реплік майже не трапляються

8

Студент(ка) загалом вправно бере участь у діалозі за ситуацією, що містить певну проблему, досягаючи комунікативної мети, висловлює судження й аргументує їх з допомогою загальновідомих фактів, у діалозі з’являються елементи оцінних характеристик та узагальнень

9

Студент(ка) самостійно складає діалог з проблемної теми, демонструючи загалом достатній рівень вправності й культури мовлення (чітко висловлює думки, уміє сформулювати цікаве запитання, дати влучну, змістовну відповідь, виявляє толерантність, стриманість, коректність у разі незгоди з думкою співрозмовника), особиста позиція виражається порівняно нечітко, аргументація відзначається оригінальністю, самостійністю


IV Високий


10

Студент(ка) складає діалог за проблемною ситуацією, демонструючи належний рівень мовленнєвої культури, вміння чітко формулювати думки, обґрунтовуючи власну позицію, виявляє готовність уважно й доброзичливо вислухати співрозмовника, даючи йому можливість висловитися; дотримується правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне оформлення його реплік у цілому відповідають нормам

11

Студент(ка) складає діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми та визначивши проблему для обговорення, переконливо й оригінально аргументує свою позицію, зіставляє різні погляди на той самий предмет, розуміючи при цьому можливість інших підходів до обговорюваної проблеми, виявляє повагу до думки іншого; структура діалогу, мовне оформлення його реплік відповідають нормам

12

Студент(ка) складає глибокий за змістом і досконалий за формою діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми та визначивши проблему для обговорення, демонструючи вміння уважно й доброзичливо вислухати співрозмовника, коротко, виразно, оригінально сформулювати свою думку, дібрати цікаві, влучні, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі й із власного життєвого досвіду, зіставити різні погляди на той самий предмет, змінити свою думку в разі незаперечних аргументів іншого; дотримується правил поведінки й мовленнєвого етикету в розмові
  1   2   3   4   5

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Світова література iconСвітова література Білет №1
Охарактеризуйте античність як історичну і культурну добу, колиску європейської цивілізації

Світова література iconСвітова література Білет №1
Охарактеризуйте античність як історичну і культурну добу, колиску європейської цивілізації

Світова література iconМета : зацікавити учнів предметом,, світова література “, розвивати мислення, зв’язне мовлення, прищеплювати інтерес до різних видів мистецтва. Обладнання
Мета : зацікавити учнів предметом,, світова література “, розвивати мислення, зв’язне мовлення, прищеплювати інтерес до різних видів...

Світова література iconСвітова література
Автор: Корецька Наталія Семенівна, викладач-методист Білгород-Дністровського державного морського рибопромислового технікуму

Світова література iconСвітова література
Автор: Корецька Наталія Семенівна, викладач-методист Білгород-Дністровського державного морського рибопромислового технікуму

Світова література iconПрограма з дисципліни "світова література" для студентів спеціальності
Робочу навчальну програму розглянуто й ухвалено цикловою комісією гуманітарних дисциплін

Світова література iconПояснювальна записка тестові завдання з дисципліни «Світова література» розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5-9 класів та програм профільного навчання учнів 10-11 класів
Тестові завдання з дисципліни «Світова література» розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5-9 класів...

Світова література iconПрограма для вступної співбесіди з предмету «Світова література»
Програму з світової літератури розроблено з урахуванням чинних програм для 5-11 класів

Світова література iconПрограма для вступного екзамену з предмету «Світова література»
Програму з світової літератури розроблено з урахуванням чинних програм для 5-11 класів

Світова література iconПитання до заліку з навчального предмета ”Світова література“ Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. Стендаль «Червоне І чорне»
Федір Михайлович Достоєвський. Морально-етичні та філософські проблеми роману “Злочин і кара”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te2.zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи